Středisko

Městská knihovna v Novém Městě nad Metují je střediskovou knihovnou pro 12 obecních knihoven.

S obcemi Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí, Mezilesí, Nahořany (knihovny Nahořany a Dolsko), Přibyslav, Slavoňov, Slavětín, Šonov-Provodov (2 knihovny) a s Vršovkou je sepsána smlouva, podle které nakupujeme a zpracováváme knižní fond pro tyto knihovny. Obce na základě knihovnou vystavených faktur na tyto služby přispívají. Obecní knihovny jsou podle Knihovnického zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zaevidovány v registru Ministerstva kultury. Splněním této podmínky jsou oprávněny využívat státních dotací prostřednictvím knihoven pověřených regionálními funkcemi. Tuto funkci plní v našem regionu Městská knihovna v Náchodě, o. p. s. Přidělené finance pak rozděluje podle stanoveného klíče střediskovým knihovnám, nebo přímo obecním knihovnám pokud nejsou součástí příslušného střediska.

Pracovnice knihovny provádějí ve spolupráci s MěK Náchod revizi fondů obecních knihoven, metodicky knihovny vedou a pro knihovníky pořádají konzultace a semináře. Fondy knihoven jsou zrevidovány.

Knihovny v obcích

1. Bohuslavice
Obecní knihovna
knihovnice Milena Archlebová
549 06 Bohuslavice nad Metují
otevřeno
léto pátek 16.00 – 18.00
zima pátek 15.00 – 17.00
www.knihovnabohuslavice.webz.cz

3. Dolsko
Obecní knihovna
knihovnice Lenka Karlová
549 07 Dolsko 
otevřeno na požádání

5. Provodov
Obecní knihovna
knihovnice Věra Novotná
549 08 Provodov 
otevřeno
pondělí 17.00 – 18.30

7. Nahořany
Obecní knihovna
knihovnice Šárka Bartošová
549 07 Nahořany 
otevřeno středa 15.00 – 17.00
http://www.knihovnanahorany.webk.cz/

9. Slavětín
Obecní knihovna
knihovnice Marie Procházková
549 01 Slavětín
otevřeno
pátek 16.00 – 18.00
http://slavetinnadmetuji.cz/index.php/knihovna

11. Šonov
Obecní knihovna
knihovnice Věra Nepovímová
549 08 Provodov–Šonov
otevřeno
čtvrtek 16.30 – 18.00

2. Černčice
Obecní knihovna
knihovnice Hana Masaryková
549 01 Černčice
otevřeno
neděle 9.00 – 11.00
www.cerncice.eu/knihovna

4. Jestřebí
Obecní knihovna
knihovnice Stanislava Štěpánová
549 01 Jestřebí
otevřeno
středa 16.00 –18.00

6. Mezilesí
Obecní knihovna
knihovník Zdeněk Marvan
549 23 Mezilesí
otevřeno
pátek 17.00 – 18.00

8. Přibyslav
Obecní knihovna
knihovnice Helena Lukášková
549 01 Přibyslav
otevřeno
středa 16.00 – 17.00

10. Slavoňov
Obecní knihovna
knihovnice Helena Ješinová
549 01 Slavoňov
pondělí 16.00 - 18.00

12. Vršovka
Obecní knihovna
knihovnice Jaroslava Přibylová
549 01 Vršovka 
otevřeno
pondělí 17.00 – 18.00

V roce 2015 slavíme 140 let od založení

Z historie obecní knihovny Přibyslav

napsala knihovnice Helena Lukášková

Knihovna byla založena v roce 1875. První podklad pro četbu knih dal páter Jan Karel Rojek, kaplan v Novém Městě nad Metují. On sám daroval první knihu – Dědictví Jana Nepomuckého. Později obec zakoupila několik ročníků časopisu Rolnická matice (1870-1871). Začala sbírka knih a darů od občanů obce. Tyto knihy byly uchovávány u Františka Nováka, č. p. 36. Když jejich počet vzrostl, pořídil Josef Malina, č. p. 37, jejich soupis a byla zakoupena skříň na knihy. Tu měl, jako první, na starosti také Josef Malina. 16. 5. 1914 převzala knihovní soubor od obce správa sboru dobrovolných hasičů Přibyslav. Knihovna obsahovala 304 knih vázaných a 31 nevázaných a byla převezena od pana V. Tošovského, č. p. 37, do hasičské zbrojnice. Celý soubor v roce 1916 nově sepsal, očísloval a seřadil Josef Švorc, č. p. 32. V roce 1919 byl vydán tzv. první knihovnický zákon, kterým knihovna přešla opět do majetku obce, jak vyplývá ze správy osvětové komise. V roce 1921 bylo provedeno přečíslování svazků, jejich revize a některé odpisy. Konečný stav fondu činil 266 knih. První knihovnicí se stala Marie Štěpánová, č. p. 46. Pořizovala písemnou evidenci výpůjček. Během let 1921 a 1922 bylo evidováno 22 čtenářů, kteří si vypůjčili 451 knih.

Knihovna pracuje v obci Přibyslav do dnešních dnů. Její stálý fond, v majetku obce Přibyslav, činí 520 titulů.

Sdílet na Facebook