GDPR

Povinně zveřejňované informace

Městská knihovna Nové Město nad Metují, (dále jen „knihovna“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Knihovna zpracovává osobní údaje a další informace týkající se uživatelů. Většina osobních údajů uživatelů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených knihovně zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu uživatelů. Tato zpracování však knihovna provádí jen výjimečně.

Knihovna respektuje práva uživatelů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Knihovna zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu. Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený uživatel právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Knihovna pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů knihovny, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na knihovnu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS gktmxth, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese podatelna@knihovnanm.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Městská knihovna Komenského 30 Nové Město nad Metují nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Městská knihovna Komenského 30 Nové Město nad Metují. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na knihovnu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na knihovnu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro knihovnu je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

Pověřenec pro GDPR: Ing. Jan Gubáš, dat. nar. 26.2.1963, bytem Všechovice 69, 666 03, Tišnov, e-mail: .

Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument poskytuje uživatelům Městské knihovny Nové Město nad Metují informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

Městská knihovna Nové Město nad Metují uchovává o svých členech následující informace:

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, datum narození , adresa - tyto údaje jste nám poskytli při přihlašování, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto uživatele (registrovaného čtenáře) Městské knihovny Nové Město nad Metují.

Kontaktní údaje - email nebo telefonní číslo - tyto informace sbíráme za účelem efektivní komunikace mezi knihovnou a uživateli (upomínky, rezervace, pozvánky na akce knihovny)

Informace o vašem členství - datum přihlášení, případně odhlášení, informace o zaplacených čtenářských poplatcích, informace o výpůjčkách, rezervacích, informace o návštěvách (četnost)

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti Městské knihovny
Nové Město nad Metují tak, jak to ukládá Zákon č. 257 ze dne 29. 6. 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Knihovna uchovává historii výpůjček a záznamy o použití čtenářského průkazu a pohybu knihovní jednotky pro případ řešení sporných situací i pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii. V případě, že si čtenář nepřeje historii výpůjček uchovávat, může požádat o její smazání. Na základě znalosti uživatelů, kteří knihovnu pravidelně využívají, a jejich potřeb, můžeme své služby rozvíjet.

Na akcích, které knihovna pořádá, pořizujeme fotografickou dokumentaci, na které můžete být zachyceni, pokud se akce zúčastníte. Městská knihovna považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci své činnosti. Před každou akcí, i na plakátech, budete upozorněni na možnost fotografování a můžete vyjádřit svůj nesouhlas.

Městská knihovna Nové Město nad Metují je vybavena monitorovacím kamerovým systémem, který zajišťuje lepší bezpečnost nás všech. Na přítomnost kamer upozorňují výstražné cedulky rozmístěné po celé budově knihovny.

Kde své údaje najdete

Náhled na většinu osobních údajů, které knihovna o čtenářích uchovává, nabízí online čtenářské konto, které je dostupné každému čtenáři po přihlášení na webu knihovny www.knihovnanm.cz Čtenářské konto nabízí nejen výpis údajů o osobě, ale také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček, historii plateb, případně další informace.Aktuálnost a úprava osobních údajů

Knihovna se snaží udržovat uchovávané osobní údaje aktuální, proto se na jejich aktuálnost ptá. Prosíme uživatele, aby změnu osobních údajů oznámili knihovně při nejbližší osobní návštěvě.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

Městská knihovna Nové Město nad Metují ukládá osobní údaje svých uživatelů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy knihovny. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data anonymizována, což znamená, že se smažou všechny údaje, na základě kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely.

O anonymizaci může čtenář požádat i dříve, pokud si nepřeje již využívat služeb knihovny.

Údaje z kamerového systému knihovna uchovává po dobu 7 dní od pořízení záznamu.

Jaké údaje o vás potřebujeme? jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

Pro činnost Městské knihovny Nové Město nad Metují potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje.

V případě pořizování fotodokumentace, případně při jejím zveřejňování, považujeme zpracování informací za náš oprávněný zájem. Při porovnání oprávněnosti zájmů knihovny a újmy, které se vám, jako uživatelům, dostává ve vašich právech, jsme vyhodnotili, že knihovna je oprávněna tyto činnosti vykonávat.

Veškeré vaše osobní, kontaktní a členské informace slouží pouze pro naši interní potřebu a nejsou nikomu dalšímu předávány.

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Jsou také patřičně zabezpečena před zneužitím. Máte právo na přístup ke svým datům, na vysvětlení, jakož i na další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Můžete kontaktovat našeho pověřence, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.Sdílet na Facebook